Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti IT Dynamics, s. r. o.

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou IT Dynamics, s. r. o., so sídlom Švábska 43, 880 01 Prešov, Slovenska Republika, IČO: 52 180 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 37750/P (ďalej aj ako „IT Dynamics, s. r. o. “), ako Poskytovateľom a druhou stranou ako objednávateľom.

2. Spoločnosť IT Dynamics, s. r. o. je prevádzkovateľom internetovej stránky a internetového obchodu www.e-fitko.sk.

3. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

II. Vymedzenie pojmov

1. Poskytovateľ – spoločnosť IT Dynamics, s. r. o. , ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy koná v rámci svojho predmetu činnosti zapísaného v obchodnom registri, a teda koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Objednávateľ – fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorá si objednáva službu – stravovací plán vytvorený automatickým systémom od poskytovateľa, pričom pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Objednávka – právny úkon objednávateľa vykonaný prostredníctvom aplikácie, na základe ktorého si objednávateľ objednáva služby od poskytovateľa v súlade s aktuálnou ponukou a aktuálnym cenníkom poskytovateľa v čase vytvorenia a odoslania objednávky.

4. Zmluva – zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a objednávateľom podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 2

5. Internetový obchod a/alebo aplikácia - je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.

 

III. Uzatvorenie zmluvy

1. Objednávateľ si prostredníctvom aplikácie objednáva od predávajúceho služby v súlade s aktuálnou ponukou a aktuálnym cenníkom poskytovateľa platných v čase vytvorenia a odoslania objednávky objednávateľa poskytovateľovi.

2. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke pravdivo uviesť svoj emailový kontakt ako aj všetky ďalšie údaje požadované internetovým obchodom alebo aplikáciou predávajúceho.

3. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke vybrať spôsob platby za objednané služby.

4. V prípade, ak nebude objednávka objednávateľa obsahovať všetky údaje podľa týchto VOP, bude táto objednávka považovaná za neúplnú a poskytovateľ nie je povinný na ňu prihliadať.

5. Objednávka objednávateľa odoslaná poskytovateľovi prostredníctvom aplikácie a následná úspešná platba predstavuje uzatvorenie zmluvy. Objednávka je pre objednávateľa záväzná.

6. Poskytovateľ je oprávnený prijať objednávku objednávateľa, ktorá obsahuje všetky údaje podľa týchto VOP.

7. Poskytovateľ je oprávnený potvrdiť prijatie objednávky objednávateľa, a to prostredníctvom emailovej správy. Potvrdenie o prijatí objednávky a dodaní služby je emailová správa.

8. Potvrdením o prijatí objednávky dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom, a to v rozsahu uvedenom v potvrdením o prijatí objednávky.

9. V prípade, ak nie je v možnostiach poskytovateľa dodať objednávateľovi služby uvedené v objednávke, a to z akéhokoľvek dôvodu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi, a to telefonicky alebo emailom.

10. Poskytovateľ uvedie alebo priloží v emaile nasledovné:

Potvrdenie o úhrade za službu od IT Dynamics s. r. o.,

 

IV. Podmienky dodania služby

1. Poskytovateľ dodá objednávateľovi služby spôsobom uvedeným v potvrdení o prijatí platby.

2. Poskytovateľ dodá objednávateľovi služby až po uhradení sumy za službu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie sumy za službu na účet poskytovateľa.

3. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie s dodaním služby z dôvodu vyššej moci a/alebo z dôvodu, že omeškanie spôsobila tretia osoba.

4. Objednávateľ je povinný doručené služby bez zbytočného odkladu skontrolovať a to v rozsahu, či služba spĺňa všetky popisované náležitosti.

5. Poskytovateľ doručí objednávateľovi aj doklad o zaplatení za dodanú službu.

6. Poskytovateľ nie je povinný dodať služby objednávateľovi skôr, ako objednávateľ uhradí poskytovateľovi celkovú sumu na základe zmluvy za objednanú službu.

 

V. Platobné podmienky

1. Kúpna cena služieb je určená podľa aktuálneho cenníka spoločnosti IT Dynamics, s. r. o. Aktuálny cenník služieb je dostupný na webovej stránke spoločnosti www.e-fitko.sk.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne znížiť a/alebo zvýšiť celkovú cenu služieb a to aj po potvrdení o prijatí objednávky, v prípade nepredvídaného zvýšenia nákladov ako napríklad zmeny DPH, zmeny cla a poplatkov a iných. Poskytovateľ bude objednávateľa o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať individuálne cez email a na svojej webovej stránke www.e-fitko.sk a navrhne v prípade takejto okolnosti vhodný spôsob riešenia vzniknutej situácie. V danom prípade je pre objednávateľa záväzná cena uvedená v doklade o zaplatení.

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu za službu spôsobom určeným v objednávke, ak sa s poskytovateľom nedohodne inak.

 

VI. Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať služby objednávateľovi riadne a včas.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať služby v požadovanej kvalite.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi spolu so službami aj informatívny stav platby a doklad o zaplatení vzťahujúci sa k službe.

4. Poskytovateľ dáva možnosť objednávateľovi odstúpiť od zmluvy a to pomocou príslušných dokumentov na www.e-fitko.sk (formulár odstúpenie od zmluvy).

5. Objednávateľ sa zaväzuje pri prevzatí služby ju riadne skontrolovať.

6. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, ak nebola služba dodaná riadne a včas, oznámiť emailom poskytovateľovi alebo na https://www.e-fitko.sk/kontakt.

7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby cenu v plnej výške.

8. Objednávateľ sa zaväzuje za účelom poskytnutia služby poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, a to najmä v rozsahu:

• Objednávateľ je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje v objednávke,
• V prípade nesplnenia tejto súčinnosti zo strany objednávateľa nieje možné vykonať potrebné úkony a tým zaniká akýkoľvek zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom.

9. Poskytovateľ dodáva objednávateľovi službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený na splnenie svojho záväzku dodať službu, použiť tretie osoby podľa vlastného výberu poskytovateľa.

10. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ dáva možnosť objednávateľovi odstúpiť od zmluvy a to pomocou príslušných dokumentov na www.e-fitko.sk (formulár odstúpenie od zmluvy).

11. Poskytovateľ je oprávnený od uzatvorenej zmluvy ihneď odstúpiť v prípade, ak nastanú komplikácie so systémom alebo v prípade narušenia systému tretími stranami.

 

VII. Reklamačné podmienky

1. Objednávateľ má možnosť podať reklamáciu u poskytovateľa za vady služby (ďalej aj ako „reklamácia“).

2. Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi vady služby bezodkladne po ich zistení.

3. Poskytovateľ potvrdí prijatie reklamácie a vydá objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby v primeranej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia poskytovateľovi. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané objednávateľovi písomne.

4. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátená plná suma za službu.

5. Objednávateľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@e-fitko.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh môže objednávateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Objednávateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len objednávateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom a poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so (spotrebiteľskou) zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje objednávateľa sú spracované poskytovateľom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov s v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto VOP, a to za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Objednávateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľovi jeho osobné údaje sprístupnil tretej osobe (zmluvným partnerom, prepravným spoločnostiam), a to výlučne za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Poskytovateľ je povinný ochrániť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Poskytovateľ je oprávnený spracovať údaje objednávateľa, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

2. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti Poskytovateľa IT Dynamics s. r. o. (tvorca aplikácie na automatickú tvorbu stravovacích plánov). Tento súhlas je objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky objednávateľa a tieto sú prístupné na internetovej stránke poskytovateľa.

2. V prípade, že sa ktorékoľvek z ustanovení VOP stane alebo bude určené súdom za neplatné, neúčinné, alebo nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevymáhateľnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.

3. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení VOP bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, strany sú povinné zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

4. Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 27.11.2020.